Svenskt Bråckregister

 
Ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi.

Svenskt Bråckregister innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos patienter som är 15 år och äldre. Registrets skapades i Motala 1992 av professor Erik Nilsson och bestod initialt av 8 kliniker.Mellan åren 2004-2018 hade registret sin bas på kirurgkliniken, Östersunds sjukhus. Registeransvarig myndighet var Region Jämtland Härjedalen. Ansvarig registerhållare var docent Pär Nordin och registerkoordinator var Annika Enarsson, båda vid kirurgkliniken, Östersunds sjukhus.

Idag deltar över 95 kliniker i registret vilket motsvarar näst intill 100% av landets ljumskbråckskirurgi. En databas med detaljerade uppgifter för mer än 350 000 bråckoperationer har byggts upp.

Från 1 januari 2019 övergår Svenskt Bråckregister till Västra Götaland där Specialistläkare Hanna Nilsson, Östra Sjukhuset blir registerhållare och Marie Essgren Västra Frölunda Specialistvård blir nationell registersekreterare.

Registret består vidare av en styrgrupp på 20 personer vilka sammanträder två gånger årligen. Extern validering av registerdata sker årligen då specialutbildad personal besöker ett antal utvalda kliniker och jämför operationsliggare samt patientjournal med registerdata. Validering sker på alla deltagandekliniker.

Syfte och mål

  • Följa utveckling inom svensk bråckkirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och resultat.
  • Skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat.
  • Möjliggöra gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad karaktär.

Finansiering

Svenskt Bråckregister finansieras genom anslag från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Registret står fritt från sponsorer.

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Bråckoperationer ingår i en nationell registrering, som syftar till ökad kvalitet vid operation av patienter med bråck. Registeransvarig myndighet är Landstinget i Jämtland. En samlad analys av data från alla deltagande sjukhus görs årligen. Registreringen i bråckregistret är helt frivillig för varje patient.

  • Patienten ska alltid tillfrågas om han eller hon vill att information om deras operation registreras.
  • Om du inte vill att din operation ska registreras i Svenskt Bråckregister, ska du meddela din läkare detta.
    » Läs mer...

Vilken informationen finns i registret?

Svenskt Bråckregister innehåller information om operations- och bedövningsmetoder, bråckanatomi och generell information om operationstillfället och patienten. I registret finns också uppgifter om komplikationer som patienten kan drabbas av efter ljumskbråcksoperation.

Registret innehåller vidare information om väntetider till ljumskbråcksoperation.
För väntetider har även landstingen en egen webbplats, Väntetider i vården, med prognoser om väntetider för olika behandlingar.

Hur kan informationen användas?

I första hand används informationen i Svenskt Bråckregister för att förbättra vården vid de sjukhus och kliniker som deltar.
Informationen används också vid vetenskapliga studier. I dag pågår forskning och andra studier om bland annat komplikationer och smärta efter ljumskbråcksoperation, om lämpligast nätmaterial och fixation, vilka operationsmetoder som är bäst vid omoperation och vid operation av kvinnor med ljumskbråck.

Kvalitetssäkring av bråckkirurgi är av speciellt intresse. Andelen av de opererade som efter en viss tid fått återfall (recidiv) av sitt bråck kan användas som ett omvänt mått på kirurgins kvalitet.