Information till patienter om Svenskt Bråckregister

Syftet med Svenskt Bråckregister är att utveckla och förbättra bråckkirurgin i Sverige.

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet för Svenskt Bråckregister är sedan 2019 Regionstyrelsen i Region Västerbotten. Ansvarig vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hantering av data innan uppgifterna registreras i Svenskt Bråckregister. 
Innan 2018 var Region Jämtland Härjedalen CPUA-myndighet. 

Du bidrar till bättre vård

Genom att vara med i Svenskt Bråckregister bidrar du till att förbättra sjukvården. Det är frivilligt att vara med och det påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra sjukvården mellan olika sjukhus/vårdenheter och vårdgivare runt om i landet. Resultatet används för förbättringsarbete och forskning.  Kvalitetsregistren bidrar till ökad kunskap om vilken behandlingen som är bäst för olika typer av patienter och ju fler patienter som deltar desto säkrare blir resultatet. 

Uppgifter som registreras

Namn/personnummer, längd/vikt, riskfaktorer, typ av ljumskbråck, operationsmetod/teknik, operationstid, uppföljning efter 30 dagar. 

Stöd i lagen 

Alla som behandlar personuppgifter måste ha stöd i lagen. Hantering av personuppgifter i kvalitetsregister regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, och kapitel sju i patientdatalagen, PDL. 
Det är tillåtet att registrera data i kvalitetsregister eftersom uppgifterna är av allmänt intresse för samhället och viktiga inom sjukvården. Den person som hanterar personuppgifter i kvalitetsregister omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt. 

Så används uppgifter om dig

Uppgifterna om dig i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från Svenskt Bråckregister kan det ske elektroniskt. 

Sekretess

Uppgifterna om dig i kvalitetsregister skyddas av hälo- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifterna om dig bara får lämnas ut från Svenskt Bråckregister om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgifterna lämnas ut. 

Säkerhet

Dina uppgifter i Svenskt Bråckregister skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda kvar på säkerhetsåtgärder som bland annat innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifterna bara får ske på ett säkert sätt. 

Åtkomst

Behörig personal på den vårdenhet som har matat in uppgifterna i kvalitetsregister har åtkomst till just dessa uppgifter. Ingen annan vårdgivare kommer åt uppgifterna. Som ansvarig för registret kan behörig personal hos Regionstyrelsen i Region Västerbotten också ta del av uppgifterna om dig. 

Lagringstid och gallring

 Uppgifterna om dig tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. 

Dina rättigheter
-
Du har rätt att säga nej till att uppgifter om dig registreras i kvalitetesregistret.
- Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade ur registret.
- Du har rätt att få veta om uppgifterna om dig finns i kvalitetsregisret och i så fall få en kopia av dem
  kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna i elektronisk form. 
- Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter
  kompletterade.
- Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandligen av uppgifterna om dig begränsas.
  Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsningen innebär att
  kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem. 
- Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina
  uppgifter. 
- Du har rätt till skadestånd om uppgifterna om dig hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller 
  patientdatalagen. 
- Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på detta
  område. 

Kontaktuppgifter

När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du vissa rättigheter. Läs mer om dem nedan. 

Vill du komma i kontakt med Svenskt Bråckregister angående dina rättigheter, använd dessa kontaktuppgifter: 
Svenskt Bråckregister, Frölunda Specialistsjukhus, 421 22 Västra Frölunda, tfn 0730-71 86 67,
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Du kan också vända dig till dataskyddsombudet med frågor som rör uppgifter om dig i kvalitetsregister. Dataskyddsombuden övervakar att lagar som rör behandlingen av personuppgifter följs.

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen i Region Västerbotten nås via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Blanketter

Begäran om registerutdrag används om en person önskar ta del av uppgifter som finns registrerade om hen i Svenskt Bråckregister. Registerutdraget skickas till folkbokföringsadressen. 

Begäran om utträde ur registret används om hen önskar få sina registrerade uppgifter raderade ur Svenskt Bråckregister

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.