Om resultat

Varje år publicerar Svenskt Bråckregister en sammanfattande årsrapport samt klinikrapporter för varje deltagande klinik. Statistiken publiceras på Svenskt Bråckregisters hemsida via INCA webbportalen. Där finns även motsvarande landstingsrapporter, som sammanfattar data för samtliga kliniker inom ett landstingsområde (inklusive eventuella privata kliniker).

Klinik- och landstingsrapporterna finns i form av pdf-filer som kan nås från listan över deltagande kliniker.

Varje opererat bråck som är noterat i bråckregistret följs, från tiden för bråckoperationen tills en ny bråckoperation (ett recidiv) sker. Med dessa data som grund kan risken att behöva omoperera ett bråck i samma ljumske beräknas i förhållande till tiden efter den första bråckoperationen, den s.k. kumulativa incidensen för omoperation.

Att tolka resultaten

Statistik från Svenskt Bråckregister visar att det finns skillnader i resultat mellan deltagande kliniker. Dock visar inte statistiken vad skillnaderna beror på. För att kunna säga något om orsaken till en observerad skillnad måste man känna till mer om förutsättningarna på de jämförda klinikerna. Till exempel finns kliniker som opererar fler akuta bråck eller opererar fler recidiv samt fler bråck som är mer tekniskt krävande. Vid sådana bråckoperationer är risken för till exempel komplikationer efter operation, för ytterligare återfallsbråck och för längre vårdtider större. Därför kan en jämförelse av enstaka resultat vara missvisande.

Förklaring av diagrammen i klinik- och landstingsrapporter

Varje rapport består av 16-17 diagram där följande enheter jämförs:

1. Enskild klinik/sjukhus jämförs med övriga deltagande kliniker/sjukhus

2. Enskilt landsting jämförs med övriga landsting

• Bråckoperationer - "Antal registrerade bråckoperationer" Antal bråckoperationer sedan start, uppdelat för år och kön

• Väntetider - "Väntetid mellan remiss och bråckoperation" Median väntetid i månader de senaste fem åren, uppdelat på män respektive kvinnor

• Åldersfördelning - "Operationsålder" Åldersfördelning vid operation, separat figur för män och kvinnor

• Andel kvinnor - "Andel bråckoperationer som utförts på kvinnor" Andel kvinnliga patienter sedan start

• Bilaterala operationer - "Andel bilaterala bråckoperationer" Andelen bilaterala operationer de senaste fem åren, uppdelat för kön

• Akutoperationer - "Andel akutopererade bråck" Andelen akutopererade bråck de senaste fem åren, uppdelat för kön

• Anestesimetoder - "Anestesimetod använd vid operationstillfället" Procentuell fördelning av anestesimetod sedan start för män respektive kvinnor

• Operationsmetoder - "Operationsmetod vid operation av bråcket" Operationsmetod använd vid bråckoperation, separat figur för män respektive kvinnor

• Suturmaterial - "Huvudsakligt suturmaterial vid operation av bråcket" Huvudsakligt suturmaterial använt vid bråckoperation, separat figur för män respektive kvinnor

• Dagkirurgi - "Andel operationstillfällen utförda i dagkirurgi" Andelen operationstillfällen i dagkirurgi de senaste fem åren, för män respektive kvinnor

• Opererade bråck - "Antal registrerade bråck" Antal bråck opererade vid sjukhuset sedan start, uppdelat för år och kön

• Bråcktyp - "Bråckanatomi vid operation av bråcket" Bråckanatomi för bråck opererade de senaste fem åren, för män respektive kvinnor

• Kumulativ incidens för omoperation (recidiv) - "Hur stor är risken för omoperation (recidiv) i förhållande till tiden efter den primära bråckoperationen?"

• Kumulativ incidens för omoperation (recidiv) (uppdelat på operationsår, endast i landstingsrapport) - "Risk för omoperation (recidiv) i landstinget uppdelat på operationsår"

Klinikerna som deltar i Svenskt Bråckregister har anslutit sig till registret vid olika år. Data som presenteras i diagrammen har därför begränsats för övriga deltagande kliniker att endast omfatta operationer som utförts från och med anslutningsåret för den enskilda kliniken .

Diagram 16 (relativ risk för recidiv) redovisas endast för kliniker som deltagit minst 3 kalenderår i registret.

Diagram 17 redovisas endast för landsting som registrerat data i minst 8 år

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats